Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu czy stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Należy podkreślić, że taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Wszak zwłoka we wniesienia należności może być kwestią zwykłego przeoczenia bądź chwilowych kłopotów finansowych dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności, która posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]